1پیشنهاد  ویژه

کد محصول : 241

نام محصول : راهبند ارکا مدل EERKA زنجیری با طول 8 متری


خالق اثر :

ناشر :

صاحب امتیاز :

گروه : راهبند

زیر گروه : ارکا Erreka


قیمت محصول : 219,000,000 ریال

پیشنهاد  ویژه

کد محصول : 240

نام محصول : راهبند ارکا مدل EEREKA 24V


خالق اثر :

ناشر :

صاحب امتیاز :

گروه : راهبند

زیر گروه : ارکا Erreka


قیمت محصول : 149,000,000 ریال

پیشنهاد  ویژه

کد محصول : 239

نام محصول : راهبند ارکا مدل EERKA 220V با بوم 4 و 6 متری


خالق اثر :

ناشر :

صاحب امتیاز :

گروه : راهبند

زیر گروه : ارکا Erreka


قیمت محصول : 104,000,000 ریال

پیشنهاد  ویژه

کد محصول : 235

نام محصول : راهبند فک مدل H680 هیدرولیکی بوم قابل تنظیم


خالق اثر :

ناشر :

صاحب امتیاز :

گروه : راهبند

زیر گروه : فک Faac


قیمت محصول : 738,950,000 ریال

پیشنهاد  ویژه

کد محصول : 234

نام محصول : راهبند فک مدل 640 هیدرولیکی با بوم 7 متری


خالق اثر :

ناشر :

صاحب امتیاز :

گروه : راهبند

زیر گروه : فک Faac


قیمت محصول : 358,900,000 ریال

پیشنهاد  ویژه

کد محصول : 233

نام محصول : راهبند فک مدل 620 Rapid با بوم 2.8 متر


خالق اثر :

ناشر :

صاحب امتیاز :

گروه : راهبند

زیر گروه : فک Faac


قیمت محصول : 441,700,000 ریال